737UMFB1800
737umfb1800

Màu sắc: Màu vàng hoặc màu bạc
Chất liệu: Thép tôi luyện không gi
Ðọc thẻ từ khoảng cách: 1cm - 3cm
Thơi gian đọc thé: 1 - 2 giây
Lưu trữ giao dich: 828 lân
Báo động khi có người xâm nhâp trái phép hoặc cửa chưa được đóng hoàn toàn
Lỗ mộng chuân EU (G:5) với 5 chốt khóa: an toàn cao
Kích thước đố cửa:

  • Dầy: 40mm — 65mm
  • Rộng: 105 mm
Thiêt kê và công nghệ USA
Tính năng sản phẩm 737UMFB1800